Torah, Tazria 22b “בגמ' דב"מ פרק הפועלים קא מיפלגי”
E210

Torah, Tazria 22b “בגמ' דב"מ פרק הפועלים קא מיפלגי”